Money Supply

M1 Money Stock, Quarterly, Seasonally Adjusted

Velocity of M1 Money Stock, Quarterly, Seasonally Adjusted

M2 Money Stock, Quarterly, Seasonally Adjusted

Velocity of M2 Money Stock, Quarterly, Seasonally Adjusted